header-image-1920
आयुष संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील गट-अ व गट-ब संवर्गातील अध्यापक/अध्यापकेत्तर अधिकारी यांची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करणेबाबत .
Home » आयुष संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील गट-अ व गट-ब संवर्गातील अध्यापक/अध्यापकेत्तर अधिकारी यांची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करणेबाबत .
Latest News
Sr. No. Title Download
1. आयुष संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक स्वस्थवृत्त (गट-ब) संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करणेबाबत . Download
2. आयुष संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील सहयोगी प्राध्यापक संस्कृत संहिता सिद्धांत (गट-अ) संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करणेबाबत . Download
3. आयुष संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील अधिष्ठाता (गट-अ) संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करणेबाबत . Download
4. आयुष संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील प्राध्यापक संस्कृत संहिता सिद्धांत (गट-अ) संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दिनांक ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करणेबाबत . Download